Styrelsemöte 27/8 2015

Då har vi haft höstens första styrelsemöte.

Vår ordförande Csaba Illyés avgår och  vice ordförande Bo Bengtsson får ta klubban. Vid nästa årsmöte väljs ny ordförande.

Det planerades för höstens aktiviteter. Soppkvällar, höstmarknad och tomtetrask är några. Idéer saknades inte.

Medlemsmöte den 3 december

 

Anteckning från medlemsmöte/soppkväll i Brandstadbygdens byalag den 3 december 2015.

 

Närvarande: Ulla Sjunnesson, Uno Lindhe, Karin och Yngve Nilsson, Birthe och Bo Mårtensson, Moniqa och Johan Tilly, Gunilla och Kjell Nilsson, Barbro Johansson, Olof Hultin, Håkan Wendel, Barbro och Sven-Erik Henningsson, Git och Leif-Roland Persson, Lena Grahn, Yvonne Widgren, Per-Åke Nilsson, Bodil Andersson.

Detta lite annorlunda medlemsmöte inleddes med soppa. En helt fantastiskt god soppa som med varsam hand hade tillagats av Ulla. Receptet kommer att finnas på hemsidan.

Ulla hälsade alla välkomna. (Ordförande Bo Bengtson var förhindrad att delta i detta möte).

Ulla går igenom byalagets aktiviteter under året som gått.

Många aktiviteter såsom pubkväll, fnitter och flit som fortsatt är väldigt levande med många olika sorters kreativa arbeten som utförs. Allt i lätt och trevlig anda. Inga ”måsten”.

Soppkvällar med och utan föreläsare. Mest välbesökta är de med föreläsare.

Vårstädning och växtloppis. Gökotta som dock inte så många hann vakna till.

Valborgsmässfirande på Kristinedal. Spontan grillkväll som uppskattades av ganska många.

Några arrangemang som tyvärr fick ställas in av olika anledningar.

Lite omrörning i grytan vad gäller ordförande. Ingegerd avgick i våras och Csaba i september. Bo Bengtsson, vice ordförande, hoppade in.

Brandstadrallyt genomfördes, även i år i motvind. Får inte vädrets makter med oss.

Höstens stora samtalsämne blev en lyckad festkväll som benämndes som Candle light evening.

Upprustning av innemiljön i sockenstugan och renovering av möbler.

Antalet betalande medlemmar är för närvarande under 100.

Till mötet hade inkommit åsikter/förslag:

 1. Värmesystemet.

Ett ur miljö- och kostnadsmässigt dåligt system nu enligt P-Å. Efter en stunds diskussion bestämdes att Per-Åke och Uno skall undersöka möjligheter till förändring. El-kostnaden ligger nu på 30-40 000..

  2. Medlemsavgifter.

Betalar man sent på året skall det gälla nästa år också.

Inbetalningskort skall lämnas till personer boende i området för att kanske på så sätt få fler medlemmar.

 1. Hur kan vi få fler intresserade av medlemskap och deltagande i byalaget?

Förslag från flera är, att ett bra sätt kan vara att lägga lappar i brevlådor och då med upplysning om planerade aktiviteter. Kanske kan man på det sätt få fler nyfikna på vårt byalag. 1 gång om året eller möjligtvis 2 gånger per år. Bo B skall undersöka möjligheterna till att få upplysning om nyinflyttade och ge dessa en särskild inbjudan till byalaget.

 Övrigt som vi diskuterade

Pubaftnarna har blivit lite problem då vi inte har tillstånd att tillhandahålla öl till försäljning dessa kvällar. Tillstånd krävs.

Ekonomisk rapport: Cirka 70 000 på kontot och cirka 4 000 i kassan. Det har amorterats 20 000. Skulden uppgår till 700 000. Sjöbo kommun och Sparbanksstiftelsen har bidragit med pengar till byalaget. Lokalen i byastugan är relativt ofta uthyrd och inbringar därmed hyrespengar.

Förslag till lockande aktiviteter:

Sponsrad bussresa till alla medlemmar.

Trubadur till soppkvällarna.

Svampplockning.

”Halv 8 hos mig”.

Gemensamt motionspass 1 gång/v.

Vårvandring längs Verkån.

Squaredans.

Argentinsk tango.

Bowlingkväll.

Fiske.

Quiz-kväll.

Nobelfest – klä upp sig elegant.

Bygg knivar.

Teknikgrupp.

En manlig variant av ”fnitter och flit”.

För övrigt fortsätter vi med fnitter och flit och soppkvällar och ett rally som eventuellt tidigareläggs för om möjligt få bättre tur med vädret.

Övrigt:

Bo Bengtsson fortsätter inte som ordförande. Valberedningen uppmanas komma med förslag till ny ordförande inför kommande årsmöte.

Dörr ut från lokalen till trädgården för att kunna utnyttja denna bättre. Fixa en boulebana?

Söka pengar från kommunen (150 000) till renovering av fönster.

(Läste i dagens tidning , 8/12, att byalag kunde få 5 000 kr i bidrag till försköning av orten/bodils anm)

Ulla tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bodil Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppkväll och medlemsmöte

 

           SOPPKVÄLL och MEDLEMSMÖTE

   Sockenstugan, Brandstad

Torsdagen den 3 december kl. 18.00

                   Dags för alla våra medlemmar att

ventilera tankar och åsikter kring vårt byalag

Kvällens agenda:

Vad har hänt under året som passerat?

Aktiviteter och arrangemang

Framtiden i byalaget

Styrelsen 2016

Skicka gärna in frågor i förväg som du vill ta upp och diskutera

             Vi bjuder på soppa och kaffe med dopp.

   Anmälan till soppa och ev. frågor till mötet

senast måndag den 30/11 till

Ulla Sjunnesson u.sjunnesson@gmail.com, el. 0702 405609

   el. 0416- 35070

VÄLKOMNA!

 

 

Styrelsemöte den 23/4

I kväll var det styrelsemöte. Bl a diskuterades vissa reparationer av sockenstugan som behövs göras. Den 10/5 blir det vårstädning av sockenstugan och runt omkring. ALLA är hjärtligt välkomna att hjälpa till. Man kan också deltaga med växt/prylloppis. Korv kommer att finnas till försäljning till hungriga. Likaså naturligtvis kaffe/te med kakor. Glöm inte att anmäla er till vårfesten den 16 maj! Om tillräckligt många anmäler sitt intresse kan det bli utflykt med buss till kryddgård och vingård. Se separat  mail som kommer snart. Till kvällens kaffe hade Gunilla  bakat både bullar och rulltårta som smakade bra.

Protokoll fört vid årsmöte i Brandstadbygdens byalag 2015-02-12

Protokoll fört vid årsmöte i Brandstadbygdens byalag.

Dag: 2015-02-12.

Tid: 18.30

Plats: Sockenstugan Brandstad.

Närvarande: Git Allanson, Bodil Andersson, Bo Bengtsson, Gunnel Bengtsson, Anita Eltén, Lena Gran, Göran Gustavsson, Csaba Illyés, Jan Jönsson, Uno Linde, Yngve Nilsson, Karin Nilsson, Per-Åke Nilsson Gunilla Nilsson, Kjell-Ingvar Nilsson, Iris Nilsson, Leif-Roland Persson, Ingemar Ryberg, Margaretha Ryberg, Ingegerd Råberg, Ulla Sjunnesson, Conny Strandberg, Johan Tilly, Moniqa Tilly, Håkan Wendel

 • 1 Mötets öppnande.

Ordförande Ingegerd Råberg hälsar samtliga välkomna och förklarar årsmötet öppnat

 • 2 Frågan om mötets behöriga utlysning.

Kallelse till mötet har skett i behörig tid.

 • 3 Upprättande av röstlängd.

Närvaroregistrering av årsmötets deltagare har skett och därmed är röstlängd upprättad.

 • 4 Fastställande av dagordning.

Utsänd dagordning fastställs med ett tillägg under övriga frågor av Bo Mårtensson

 • 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till mötesordförande väljs Ingegerd Råberg och till sekreterare för mötet väljs Ulla Sjunnesson.

 • 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs: Gunilla Nilsson och Bodil Andersson.

 • 7 Verksamhetsberättelse för 2014.

Ordförande Ingegerd Råberg föredrar verksamhetsberättelsen. Se bilaga.

Godkänns och läggs till handlingarna.

 • 8 Genomgång av årsbokslut för Brandstadbygdens byalag.

Kassör Bo Mårtensson föredrar årsbokslutet. Se bilaga.

Årsbokslutet godkänns och läggs till handlingarna.

 • 9 Revisionsberättelse Brandstadbygdens byalag 2014.

Lena Gran föredrar revisionsberättelse för 2014 Se bilaga.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötets deltagare.

 • 11 Val av ordförande- fyllnadsval för 1 år

Valberedningens förslag: Csaba Illyés. Årsmötet väljer Csaba Illyés.

 • 12 Val av en ledamot –fyllnadsval för 1 år

Valberedningens förslag: Moniqa Tilly. Årsmötet väljer Moniqa Tilly.

 • 13 Val av tre ledamöter för 2 år

Valberedningens förslag: Bodil Andersson, Yngve Nilsson, Ulla Sjunnesson

Årsmötet väljer Bodil Andersson, Yngve Nilsson, Ulla Sjunnesson

 • 14 Val av två suppleanter för 2 år och en suppleant –fyllnadsval för 1 år

Valberedningens förslag: Barbro Johansson, Bo Bengtsson samt fyllnadsval 1 år Yvonne Widgren

Årsmötet väljer Barbro Johansson, Bo Bengtsson samt Yvonne Widgren

 • 15 Val av två revisorer och en suppleant

Valberedningens förslag: ord. Lena Gran, Johan Håkansson , suppl. Ingemar Ryberg

 • 16 Val av tre ledamöter till valberedningen

Valberedningens förslag: Karin Nilsson, Iris Nilsson, Håkan Wendel

Årsmötet väljer Karin Nilsson, Iris Nilsson, Håkan Wendel

Håkan Wendel utses till sammankallande

 • 17 Verksamhetsplan för år 2015

Ingegerd Råberg föredrar verksamhetsplan för Brandstadbygdens byalag 2015. Se bilaga

Som information framförs att en ny hemsida är under arbete. Bodil Andersson kommer att vara ansvarig framöver för hemsidan

 • 18 Förslag till aktiviteter våren 2015

Vid medlemsmöte dec.2014 framkom önskemål kring olika aktiviteter i byalaget. Dessa förslag har sammanställts och presenteras. Den nya styrelsen får i uppdrag att genomföra enligt önskemål.

Från en medlem framförs önskemål om ett bilrally även på våren ett s.k. Vårrally!

Se bilaga.

Nya önskemål och ideér tas gärna emot från medlemmar samt anmälan till att anordna olika aktiviteter.

 • 19 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

 • 20 Övriga frågor

Bo Mårtensson framför ett stort och varmt tack från Byalaget till avgående ordförande Ingegerd Råberg. Ingegerd har på ett fantastiskt sätt drivit arbetet inom Byalaget genom sitt positiva och stora engagemang. Under hennes period som ordförande har medlemsantalet ökat och ekonomin har stabiliserats. Ingegerd har starkt bidragit till byalagets positiva utveckling genom sitt deltagande i olika arrangemang, sin goda förmåga att söka och erhålla medel från stiftelser, sin goda kontakt med Sjöbo kommun och sin fantastiska förmåga att entusiasmera övriga ledamöter och medlemmar i byalaget. Ett stort tack med blommor och gåva för ett fantastiskt gott utfört arbete.

Blommor överlämnas och ett stort tack framförs också till övriga avgående ledamöters stora arbete, Göran Gustavsson, Jörgen Lavesson, Nils-Olof Månsson och Conny Strandberg. Samtliga har bidragit på olika sätt med stora insatser för att driva byalaget framåt.

Ett varmt tack och blommor överlämnas också till valberedningens gedigna arbete med att ta fram förslag till fem nya ledamöter inkl. ny ordförande.

 • 21 Mötets avslutande

Avgående ordförande Ingegerd Råberg tackar för allt gott samarbete under sin tid som ordförande i Brandstadbygdens byalag och önskar den nya styrelsen med ordförande Csabas Illyés ett stort lycka till med fortsatt arbete.

Mötet avslutas.

 

 

 

 

Ulla Sjunnesson                                                 Gunilla Nilsson                                   Bodil Andersson

Sekreterare                                                        Justeringsman                                     Justeringsman