Protokoll fört vid årsmöte i Brandstadbygdens byalag 2015-02-12

Protokoll fört vid årsmöte i Brandstadbygdens byalag.

Dag: 2015-02-12.

Tid: 18.30

Plats: Sockenstugan Brandstad.

Närvarande: Git Allanson, Bodil Andersson, Bo Bengtsson, Gunnel Bengtsson, Anita Eltén, Lena Gran, Göran Gustavsson, Csaba Illyés, Jan Jönsson, Uno Linde, Yngve Nilsson, Karin Nilsson, Per-Åke Nilsson Gunilla Nilsson, Kjell-Ingvar Nilsson, Iris Nilsson, Leif-Roland Persson, Ingemar Ryberg, Margaretha Ryberg, Ingegerd Råberg, Ulla Sjunnesson, Conny Strandberg, Johan Tilly, Moniqa Tilly, Håkan Wendel

 • 1 Mötets öppnande.

Ordförande Ingegerd Råberg hälsar samtliga välkomna och förklarar årsmötet öppnat

 • 2 Frågan om mötets behöriga utlysning.

Kallelse till mötet har skett i behörig tid.

 • 3 Upprättande av röstlängd.

Närvaroregistrering av årsmötets deltagare har skett och därmed är röstlängd upprättad.

 • 4 Fastställande av dagordning.

Utsänd dagordning fastställs med ett tillägg under övriga frågor av Bo Mårtensson

 • 5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Till mötesordförande väljs Ingegerd Råberg och till sekreterare för mötet väljs Ulla Sjunnesson.

 • 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och tillika rösträknare väljs: Gunilla Nilsson och Bodil Andersson.

 • 7 Verksamhetsberättelse för 2014.

Ordförande Ingegerd Råberg föredrar verksamhetsberättelsen. Se bilaga.

Godkänns och läggs till handlingarna.

 • 8 Genomgång av årsbokslut för Brandstadbygdens byalag.

Kassör Bo Mårtensson föredrar årsbokslutet. Se bilaga.

Årsbokslutet godkänns och läggs till handlingarna.

 • 9 Revisionsberättelse Brandstadbygdens byalag 2014.

Lena Gran föredrar revisionsberättelse för 2014 Se bilaga.

Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötets deltagare.

 • 11 Val av ordförande- fyllnadsval för 1 år

Valberedningens förslag: Csaba Illyés. Årsmötet väljer Csaba Illyés.

 • 12 Val av en ledamot –fyllnadsval för 1 år

Valberedningens förslag: Moniqa Tilly. Årsmötet väljer Moniqa Tilly.

 • 13 Val av tre ledamöter för 2 år

Valberedningens förslag: Bodil Andersson, Yngve Nilsson, Ulla Sjunnesson

Årsmötet väljer Bodil Andersson, Yngve Nilsson, Ulla Sjunnesson

 • 14 Val av två suppleanter för 2 år och en suppleant –fyllnadsval för 1 år

Valberedningens förslag: Barbro Johansson, Bo Bengtsson samt fyllnadsval 1 år Yvonne Widgren

Årsmötet väljer Barbro Johansson, Bo Bengtsson samt Yvonne Widgren

 • 15 Val av två revisorer och en suppleant

Valberedningens förslag: ord. Lena Gran, Johan Håkansson , suppl. Ingemar Ryberg

 • 16 Val av tre ledamöter till valberedningen

Valberedningens förslag: Karin Nilsson, Iris Nilsson, Håkan Wendel

Årsmötet väljer Karin Nilsson, Iris Nilsson, Håkan Wendel

Håkan Wendel utses till sammankallande

 • 17 Verksamhetsplan för år 2015

Ingegerd Råberg föredrar verksamhetsplan för Brandstadbygdens byalag 2015. Se bilaga

Som information framförs att en ny hemsida är under arbete. Bodil Andersson kommer att vara ansvarig framöver för hemsidan

 • 18 Förslag till aktiviteter våren 2015

Vid medlemsmöte dec.2014 framkom önskemål kring olika aktiviteter i byalaget. Dessa förslag har sammanställts och presenteras. Den nya styrelsen får i uppdrag att genomföra enligt önskemål.

Från en medlem framförs önskemål om ett bilrally även på våren ett s.k. Vårrally!

Se bilaga.

Nya önskemål och ideér tas gärna emot från medlemmar samt anmälan till att anordna olika aktiviteter.

 • 19 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

 • 20 Övriga frågor

Bo Mårtensson framför ett stort och varmt tack från Byalaget till avgående ordförande Ingegerd Råberg. Ingegerd har på ett fantastiskt sätt drivit arbetet inom Byalaget genom sitt positiva och stora engagemang. Under hennes period som ordförande har medlemsantalet ökat och ekonomin har stabiliserats. Ingegerd har starkt bidragit till byalagets positiva utveckling genom sitt deltagande i olika arrangemang, sin goda förmåga att söka och erhålla medel från stiftelser, sin goda kontakt med Sjöbo kommun och sin fantastiska förmåga att entusiasmera övriga ledamöter och medlemmar i byalaget. Ett stort tack med blommor och gåva för ett fantastiskt gott utfört arbete.

Blommor överlämnas och ett stort tack framförs också till övriga avgående ledamöters stora arbete, Göran Gustavsson, Jörgen Lavesson, Nils-Olof Månsson och Conny Strandberg. Samtliga har bidragit på olika sätt med stora insatser för att driva byalaget framåt.

Ett varmt tack och blommor överlämnas också till valberedningens gedigna arbete med att ta fram förslag till fem nya ledamöter inkl. ny ordförande.

 • 21 Mötets avslutande

Avgående ordförande Ingegerd Råberg tackar för allt gott samarbete under sin tid som ordförande i Brandstadbygdens byalag och önskar den nya styrelsen med ordförande Csabas Illyés ett stort lycka till med fortsatt arbete.

Mötet avslutas.

 

 

 

 

Ulla Sjunnesson                                                 Gunilla Nilsson                                   Bodil Andersson

Sekreterare                                                        Justeringsman                                     Justeringsman

 

 

 

Posted in Möten.