Stadgar

Stadgar Brandstadbygdens byalag Ändring i paragraf 6 fastställd 2021 06 04 (1)

Stadgar för Brandstadbygdens Byalag

§ 1    Föreningens namn skall vara Brandstadbygdens Byalag med säte i Brandstad.

§ 2    Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Föreningens ändamål är att värna om bygdens traditioner och minnen, arbeta för bygdens framtida utveckling, tillvarata bygdens intressen, verka för en kamratlig samvaro i enighetens och hjälpsamhetens anda. Sockenstugan skall förvaltas väl, både ekonomiskt och skötselmässigt.

§ 3    Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och som följer dess stadgar samt betalat den årliga medlemsavgiften vid angivet datum fastställt av styrelsen.

§ 4    Medlemsavgift tas ut och en medlemsavgift är en röst. Röstberättigad till årsmöte måste ha varit medlem i sex månader. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga eller sökta bidrag. ideella insatser samt intäkter från olika arrangemang kring driften av Sockenstugan etc. Medlem har rätt att delta i sammankomster, rätt till information. Medlem skall följa stadgar och beslut som fattas av Byalaget.Mötesdeltagare som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

§ 5    Medlemsavgiften bestäms vid varje årsmöte.

§ 6    Årsmöte utser styrelse av minst fem ledamöter och tre suppleanter samt vid varje årsmöte två revisorer och en revisorsuppleant. Mandattiden skall bestämmas så att den löper ut för halva antalet styrelseledamöter det ena året och resterande antalet året efter. Styrelsen skall bestå av medlemmar som är bosatta inom gamla Brandstad socken. Se bifogad karta.

§ 7    Styrelsen förbereder alla ärenden som ska behandlas vid byalagets möten, förfoga över byalagets medel, men äger ej rätt att åsamka någon skuld utöver dessa tillgångar. Kassör och firmatecknare äger rätt att tillsammans eller enskilt var för sig hantera löpande ekonomiska ärenden för byalagets räkning.

§ 8    Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 9    Byalaget håller två medlemsmöten om året samt ett årsmöte. Styrelsen äger även rätt att kalla till extra möten för en frågas behandling.

 

§ 10  Styrelsen beslutar om kallelse till mötena. Kallelse till årsmötet skall utlysas fyra veckor före mötet och skall hållas senast i februari månad. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet.

§ 11  Avsägning av styrelseposter skall vara skriftlig och vara valberedningen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 12  Upplöses föreningen skall om överskott föreligger först fasta och löpande skulder regleras. Sedan skall medlemmarna få tillbaka sina insatser. Återstående medel skall tillskrivas Sparbankstiftelsen Färs och Frosta i Sjöbo Kommun. Sparbankstiftelsen skall med dessa medel efter bästa förvaltning tillskriva ideella verksamheter inom Sjöbo kommun.

Denna stadga (§12) är för evigt Brandstadbygdens byalags vilja och kan inte ändras. Upplösning av föreningen kan endast beslutas över två föreningsmöten med minst tre veckors mellanrum. Ärendet skall anmälas i möteskallelsen minst två veckor före föreningsmötet.

§ 13  Stadgeändring: Ändring av föreningens stadgar kan endast beslutas över två föreningsmöten med minst tre veckors mellanrum. Ärendet skall anmälas i möteskallelsen minst två veckor före föreningsmötet.

§ 14  I övrigt gäller lagen om ideella föreningar – civilrättsliga regler.

Ovanstående stadgar är enhälligt antagna på årsmötet 26 februari 2014 och fastställda på extraårsmötet 19 mars 2014. Dess stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *